Charyzmat

charyzmatnew003Celem naszego Zgromadzenia jest pielęgnowanie
nieuleczalnie chorych, oraz prowadzenie dzieł miłosierdzia,
aby przez apostolstwo czynnej miłości
włączać się w zbawczą działalność Kościoła.
Matka Założycielka Anna Brunner przepojona duchem
św. Franciszka z Asyżu, wszędzie spotykała
Boga i w zjednoczeniu z Nim, z miłości dla Niego
pełniła swoją działalność apostolską,
wszelkie poczynania Zgromadzenia
zawierzając Opatrzności Bożej.

charyzmatnew002Za przykładem św. Franciszka i Matki Anny,
Zgromadzenie nasze pragnie rozwijać
doskonałą miłość do Pana naszego
Jezusa Chrystusa i zobowiązuje się
do wiernego naśladowania Go
przez praktykę rad ewangelicznych:
czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.
Myśl przewodnią duchowości naszego Zgromadzenia
wyrażają słowa św. Pawła Apostoła:
"stałem się wszystkim dla wszystkich"
(l Kor 9,22).

 

 

 charyzmatnew004Wpatrzone w Boskiego Mistrza z miłością szukamy
człowieka potrzebującego pomocy,
 i staramy się zawsze przystosować nasze posługiwanie
utrzymując przy tym specyficzny charakter Zgromadzenia
do konkretnych ludzi i warunków,
i zobowiązania płynące z profesji zakonnej.
Miłością bezinteresowną, nie czekającą
na uznanie i nagrodę, otaczamy szczególnie ludzi chorych,
biednych i pozostających przez swe upośledzenie na marginesie społecznym.
 
 
 
 
 
charyzmatnew005
Idea życia zakonnego przekazana przez Matkę Założycielkę,
zobowiązuje nas do kształtowania w sobie prawdziwie
ewangelicznej postawy służby.
Matka Anna często zachęcała swe siostry,
aby siły do tego czerpały z głębokiej wiary
i ufności Bogu oraz z ustawicznej modlitwy,
gdyż wiara ukaże nam w każdym człowieku brata,
a ufność pozwali trwać w obowiązku
mimo różnych trudności i niepowodzeń,
modlitwa zaś poprowadzi nas do zjednoczenia z Bogiem.
 
 
 charyzmatnew006Miłość służebna, pokora i prostota to charakterystyczne cechy
naszej franciszkańskiej duchowości.
Do pełnego rozwoju tych cnót
możemy dojść jedynie poprzez ducha ofiary, i wyrzeczenia,
oraz radosne oddanie Panu.
 
 

 charyzmatnew001

 
 
Jako córki Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Franciszka
spieszymy z pomocą wszystkim potrzebującym.